شرکت اینترنت زمان   ثبت : 1299

داراي مجوز ISP به شماره 11/38/128

از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور

وب ایرانیان